Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง งบประมาณ การรับ - จ่ายเงิน
โครงสร้างองค์กร และการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผล การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานพัฒนาชุมชน
งานนิติการ
กิจการสภา
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานบริหารงานบุคคล
งานจัดเก็บภาษี
งานกองช่าง
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมตามประมวลจริยธรรม
แจ้งเวียนประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลไม้งาม
สถิติ
สถิติการให้บริการ และสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2565
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เว็บบอร์ด
สอบถามข้อมูล (Q&A)
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ข้อเสนอแนะต่างๆ)
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (เป็นระบบปิด และบุคคลทั่วไปไม่สามารถเข้าดูได้)
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E - Service

สอบถามข้อมูล (Q&A)
ขอทราบผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไม้งาม เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา
โพสต์โดย คนไม้งาม เมื่อ 30 มี.ค. 2564 (14:48:56)
แสดงความคิดเห็น

384238แสดงความคิดเห็นที่ 1
ในวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลไม้งาม ได้มีการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไม้งาม โดยมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลไม้งาม จำนวน 1 คน และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไม้งาม จำนวน 12 คน (เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 6 คน และเขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 6 คน) โดยมี "ผลคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ" ดังนี้ ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลไม้งาม (เรียงตามลำดับผู้ได้คะแนนสูงสุด) ดังนี้ *ลำดับที่ 1 นายไพศาล ชมภู (ผู้สมัครหมายเลข 2) ได้คะแนน 2,549 ลำดับที่ 2 นางณัฐรดา มาอินทร์ (ผู้สมัครหมายเลข 1) ได้คะแนน 1,321 ลำดับที่ 3 นายเกษมสันต์ คำพุฒ (ผู้สมัครหมายเลข 3) ได้คะแนน 981 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไม้งาม เขตเลือกตั้งที่ 1 (เรียงตามลำดับผู้ได้คะแนนสูงสุด) ดังนี้ *ลำดับที่ 1 นายขวัญชัย เชื้อปราง (ผู้สมัครหมายเลข 15) ได้คะแนน 751 *ลำดับที่ 2 นางธมนวรรณ กระเทศ (ผู้สมัครหมายเลข 5) ได้คะแนน 740 *ลำดับที่ 3 นายสมพงษ์ มีเกษ (ผู้สมัครหมายเลข 2) ได้คะแนน 721 *ลำดับที่ 4 นายอนันต์ วันยะ (ผู้สมัครหมายเลข 6) ได้คะแนน 707 *ลำดับที่ 5 นายเจริญ เขมา (ผู้สมัครหมายเลข 14) ได้คะแนน 620 *ลำดับที่ 6 นางสาวอรสิริจิรา ฝึกฝน (ผู้สมัครหมายเลข 3) ได้คะแนน 574 ลำดับที่ 7 นายออน ยอดสนิท (ผู้สมัครหมายเลข 10) ได้คะแนน 571 ลำดับที่ 8 นางถนิม เชื้อทอง (ผู้สมัครหมายเลข 16) ได้คะแนน 571 ลำดับที่ 9 นายนรินทร์ ถิรธันยบูรณ์ (ผู้สมัครหมายเลข 1) ได้คะแนน 527 ลำดับที่ 10 นางวิราภรณ์ มิสาธรรม (ผู้สมัครหมายเลข 9) ได้คะแนน 516 ลำดับที่ 11 นายสุชีพ เนื่องเอม (ผู้สมัครหมายเลข 7) ได้คะแนน 496 ลำดับที่ 12 นางสุวรรณา แสงนัยนา (ผู้สมัครหมายเลข 12) ได้คะแนน 495 ลำดับที่ 13 นางสมคิด ดีสกุล (ผู้สมัครหมายเลข 8) ได้คะแนน 488 ลำดับที่ 14 นายไพโรจน์ กิจสวน (ผู้สมัครหมายเลข 13) ได้คะแนน 472 ลำดับที่ 15 นายยุทธนา วงศ์จรุงโรจน์ (ผู้สมัครหมายเลข 11) ได้คะแนน 467 ลำดับที่ 16 นายมานิตย์ กันหา (ผู้สมัครหมายเลข 4) ได้คะแนน 302 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไม้งาม เขตเลือกตั้งที่ 2 (เรียงตามลำดับผู้ได้คะแนนสูงสุด) ดังนี้ *ลำดับที่ 1 นายทัย พรมมา (ผู้สมัครหมายเลข 8) ได้คะแนน 1,130 *ลำดับที่ 2 นายจรูญ ยามา (ผู้สมัครหมายเลข 20) ได้คะแนน 895 *ลำดับที่ 3 นายสุทัศน์ จุลพันธ์ (ผู้สมัครหมายเลข 11) ได้คะแนน 852 *ลำดับที่ 4 นายอรุณ จิ๋วปัญญา (ผู้สมัครหมายเลข 9) ได้คะแนน 834 *ลำดับที่ 5 นายประเสริฐ นวะแก้ว (ผู้สมัครหมายเลข 10) ได้คะแนน 799 *ลำดับที่ 6 นางลัดดา อ้นมณี (ผู้สมัครหมายเลข 12) ได้คะแนน 780 ลำดับที่ 7 นางศยามล สลีวงศ์ (ผู้สมัครหมายเลข 3) ได้คะแนน 731 ลำดับที่ 8 นางวันเพ็ญ เอี่ยมสงคราม (ผู้สมัครหมายเลข 15) ได้คะแนน 662 ลำดับที่ 9 นายเรืองฤทธิ์ ทิมแพร (ผู้สมัครหมายเลข 19) ได้คะแนน 580 ลำดับที่ 10 นางศศิภา จักพัด (ผู้สมัครหมายเลข 2) ได้คะแนน 501 ลำดับที่ 11 นางสาคร เถื่อนเครือวัลย์ (ผู้สมัครหมายเลข 7) ได้คะแนน 494 ลำดับที่ 12 นายวิรัตน์ ชื่นหมี้ (ผู้สมัครหมายเลข 14) ได้คะแนน 477 ลำดับที่ 13 นายประสิทธิ์ วิชิตสโร (ผู้สมัครหมายเลข 13) ได้คะแนน 441 ลำดับที่ 14 นายบัญญัติ โยฆะวัฒน์ (ผู้สมัครหมายเลข 16) ได้คะแนน 361 ลำดับที่ 15 นางสิริรัตน์ จันทร์จินดา (ผู้สมัครหมายเลข 1) ได้คะแนน 335 ลำดับที่ 16 นายสุพันธ์ สุขสาร (ผู้สมัครหมายเลข 6) ได้คะแนน 321 ลำดับที่ 17 นายสมเกียรติ ดีศรี (ผู้สมัครหมายเลข 4) ได้คะแนน 320 ลำดับที่ 18 นายเติม สอนวงษ์ (ผู้สมัครหมายเลข 17) ได้คะแนน 297 ลำดับที่ 19 นายสมมาศ พูลดำริห์ (ผู้สมัครหมายเลข 5) ได้คะแนน 270 ลำดับที่ 20 นางอัมพร ปั้นรูป (ผู้สมัครหมายเลข 18) ได้คะแนน 251 ลำดับที่ 21 นายธวัช จันทร์เทพ (ผู้สมัครหมายเลข 21) ได้คะแนน 226
โดย เจ้าหน้าที่ สำนักปลัดฯ เมื่อ 30 มี.ค. 2564 (14:51:20)
สำนักงานเทศบาลตำบลไม้งาม

99/9 หมู่ที่ 1 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
โทรศัพท์ : 0-5551-3301, แฟกซ์ : 0-5551-6384 E-mail : 5630102@dla.go.th
 


 www.maingam.go.th