Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง และการบริหารเงินงบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน ติดตามและประเมินผล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานพัฒนาชุมชน
งานนิติการ
กิจการสภา
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานบริหารงานบุคคล
งานจัดเก็บภาษี
งานกองช่าง
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สถิติ
สถิติการให้บริการ และสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2564
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เว็บบอร์ด
สอบถามข้อมูล (Q&A)
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ข้อเสนอแนะต่างๆ)
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E - Service

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นางธมนวรรณ กระเทศ
ประธานสภาเทศบาล
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายทัย พรมมา
รองประธานสภาเทศบาล
Responsive image
Responsive image
นายขวัญชัย เชื้อปราง
สมาชิกเทศบาล 1
Responsive image
นางธมนวรรณ กระเทศ
สมาชิกเทศบาลเขต 1
Responsive image
นายสมพงษ์ มีเกษ
สมาชิกเทศบาลเขต 1
Responsive image
นายอนันต์ วันยะ
สมาชิกเทศบาล เขต 1
Responsive image
นายเจริญ เขมา
สมาชิกเทศบาลเขต 1
Responsive image
น.ส.อรสิริจิรา ฝึกฝน
สมาชิกเทศบาลเขต 1
Responsive image
นายทัย พรมมา
สมาชิกเทศบาลเขต 2
Responsive image
นายจรูญ ยามา
สมาชิกเทศบาลเขต 2
Responsive image
นายสุทัศน์ จุลพันธ์
สมาชิกเทศบาล 2
Responsive image
นายอรุณ จิ๋วปัญญา
สมาชิกเทศบาลเขต 2
Responsive image
นายประเสริฐ นวะแก้ว
สมาชิกเทศบาล 2
Responsive image
นางลัดดา อ้นมณี
สมาชิกเทศบาลเขต 2สำนักงานเทศบาลตำบลไม้งาม

99/9 หมู่ที่ 1 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
โทรศัพท์ : 0-5551-3301, แฟกซ์ : 0-5551-6384 E-mail : 5630102@dla.go.th
 


 www.maingam.go.th