Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง และการบริหารเงินงบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน ติดตามและประเมินผล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานพัฒนาชุมชน
งานนิติการ
กิจการสภา
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานบริหารงานบุคคล
งานจัดเก็บภาษี
งานกองช่าง
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สถิติ
สถิติการให้บริการ และสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2564
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เว็บบอร์ด
สอบถามข้อมูล (Q&A)
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ข้อเสนอแนะต่างๆ)
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E - Service

ข่าวกิจกรรม 
18 มีนาคม 2564 การลงนามให้สัตยาบัน "ซื่อสัตย์สุจริต ไม่ทุจริตคอร์รัปชั่น" เนื่องในวันท้องถิ่นไทย (18 มีนาคม 2564)
Responsive image
นายธีรพล  ตันยา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลไม้งาม พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทุกคน ได้มีการลงนามให้สัตยาบันในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ "ซื่อสัตย์สุจริต ไม่ทุจริตคอร์รัปชั่น" เนื่องในโอกาส วันท้องถิ่นไทย ประจำปีพุทธศักราช 2564 (วันที่ 18 มีนาคม 2564) เพื่อเป็นการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึง เป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน
         
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2564