Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง และการบริหารเงินงบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน ติดตามและประเมินผล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานพัฒนาชุมชน
งานนิติการ
กิจการสภา
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานบริหารงานบุคคล
งานจัดเก็บภาษี
งานกองช่าง
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สถิติ
สถิติการให้บริการ และสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2564
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เว็บบอร์ด
สอบถามข้อมูล (Q&A)
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ข้อเสนอแนะต่างๆ)
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E - Service

ข่าวกิจกรรม 
2 มี.ค. 63 ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต
Responsive image
วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลไม้งาม จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายเกษมสันต์ คำพุฒ นายกเทศมนตรีตำบลไม้งาม เป็นประธานเปิดฯ กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้บริหารเทศบาลตำบลไม้งาม, กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลไม้งาม, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไม้งาม, หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจในเขตเทศบาลตำบลไม้งาม, อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานตำบลไม้งาม และพนักงานเทศบาลตำบลไม้งาม เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายนิรันดร ศรีภักดี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดตาก เป็นวิทยากรในภาคเช้า และนายคเณศ เสือด้วง นักทัณฑวิทยาชำนาญการ เรือนจำกลางตาก เป็นวิทยากรในภาคบ่าย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
 
         
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2563