Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง งบประมาณ การรับ - จ่ายเงิน
โครงสร้างองค์กร และการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผล การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานพัฒนาชุมชน
งานนิติการ
กิจการสภา
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานบริหารงานบุคคล
งานจัดเก็บภาษี
งานกองช่าง
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมตามประมวลจริยธรรม
แจ้งเวียนประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลไม้งาม
สถิติ
สถิติการให้บริการ และสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2565
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เว็บบอร์ด
สอบถามข้อมูล (Q&A)
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ข้อเสนอแนะต่างๆ)
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (เป็นระบบปิด และบุคคลทั่วไปไม่สามารถเข้าดูได้)
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E - Service
งานบริหารงานบุคคล
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
29 เม.ย. 2565 ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ปรับปรุงฉบับที่ 2/2565)
05 เม.ย. 2565 ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ (ปรับปรุงฉบับที่๑/๒๕๖๕)
15 ก.พ. 2565 ตาก เมือง ทต.ไม้งาม รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
09 ก.พ. 2565 ตาก เมือง ทต.ไม้งาม นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ของนายไพศาล ชมภู นายกเทศมนตรีตำบลไม้งาม
23 ก.ย. 2564 ตาก เมือง ทต.ไม้งาม เอกสารการวิเคราะห์ค่างาน การกำหนดสมรรถนะ และคำบรรยายลักษณะงาน ประกอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566)
14 ก.ค. 2564 ตาก เมือง ทต.ไม้งาม งานเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด เรื่อง การออกคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
14 ก.ค. 2564 ตาก เมือง ทต.ไม้งาม คำสั่งเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
07 เม.ย. 2564 ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ประกาศ ทต.ไม้งาม เรื่อง การกำหนดกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของเทศบาล
07 เม.ย. 2564 ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ประกาศ ทต.ไม้งาม เรื่อง กำหนดโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลฯ
07 เม.ย. 2564 ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างสำนักงานเทศบาลตำบลไม้งาม

99/9 หมู่ที่ 1 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
โทรศัพท์ : 0-5551-3301, แฟกซ์ : 0-5551-6384 E-mail : 5630102@dla.go.th
 


 www.maingam.go.th