Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง งบประมาณ การรับ - จ่ายเงิน
โครงสร้างองค์กร และการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผล การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานพัฒนาชุมชน
งานนิติการ
กิจการสภา
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานบริหารงานบุคคล
งานจัดเก็บภาษี
งานกองช่าง
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมตามประมวลจริยธรรม
แจ้งเวียนประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลไม้งาม
สถิติ
สถิติการให้บริการ และสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2565
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เว็บบอร์ด
สอบถามข้อมูล (Q&A)
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ข้อเสนอแนะต่างๆ)
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (เป็นระบบปิด และบุคคลทั่วไปไม่สามารถเข้าดูได้)
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E - Service

งานนิติการ
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
15 ก.พ. 2565
ถึง
15 ก.พ. 2565
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลไม้งาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
14 ก.พ. 2565
ถึง
14 ก.พ. 2565
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ข้อหารือเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์
14 ก.พ. 2565
ถึง
14 ก.พ. 2565
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม เผยแพร่ความรู้ การขัดกันระหว่างผลประโยชน์
14 ก.พ. 2565
ถึง
14 ก.พ. 2565
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม เผยแพร่ความรู้ ผลประโยชน์ทับซ้อน
14 ก.พ. 2565
ถึง
14 ก.พ. 2565
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม เผยแพร่ความรู้ วินัยและการรักษาวินัย
14 ก.พ. 2565
ถึง
14 ก.พ. 2565
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม เผยแพร่ความรู้ หลักธรรมาภิบาล
14 ก.พ. 2565
ถึง
14 ก.พ. 2565
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนร่วม
14 ก.พ. 2565
ถึง
14 ก.พ. 2565
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม คู่มือ การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (สถาบันวิทยาลัยชุมชน)
25 ม.ค. 2565
ถึง
25 ม.ค. 2565
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
01 เม.ย. 2564
ถึง
01 เม.ย. 2564
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 - 2564) เทศบาลตำบลไม้งามสำนักงานเทศบาลตำบลไม้งาม

99/9 หมู่ที่ 1 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
โทรศัพท์ : 0-5551-3301, แฟกซ์ : 0-5551-6384 E-mail : 5630102@dla.go.th
 


 www.maingam.go.th