Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง และการบริหารเงินงบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน ติดตามและประเมินผล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานพัฒนาชุมชน
งานนิติการ
กิจการสภา
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานบริหารงานบุคคล
งานจัดเก็บภาษี
งานกองช่าง
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สถิติ
สถิติการให้บริการ และสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2564
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เว็บบอร์ด
สอบถามข้อมูล (Q&A)
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ข้อเสนอแนะต่างๆ)
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E - Service

ข่าวกิจกรรม 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

08 มิ.ย. 2564
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564

27 พ.ค. 2564
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม วันที่ 27 พ.ค. 64 เวลา09.00น เจ้าหน้าที่สำรวจกองคลัง พร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ลงพื้นที่ตรวจสอบความถูกต้อง #ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ของแต่ละหมู่บ้าน

13 พ.ค. 2564
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม วันที่ 13 พ.ค.2564 จนท.กองคลังได้ออกสำรวจพื้นที่ม. 5 ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก เพื่อนำข้อมูลมาประกอบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

01 เม.ย. 2564
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง การป้องกันการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดตาก

30 มี.ค. 2564
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม 28 มีนาคม 2564 การเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไม้งาม

25 มี.ค. 2564
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม อบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลไม้งาม

23 มี.ค. 2564
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม 23 มีนาคม 2564 เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลไม้งาม

22 มี.ค. 2564
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม 22 มีนาคม 2564 ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริต ภายในแนวคิด "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"

18 มี.ค. 2564
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม 18 มีนาคม 2564 การลงนามให้สัตยาบัน "ซื่อสัตย์สุจริต ไม่ทุจริตคอร์รัปชั่น" เนื่องในวันท้องถิ่นไทย (18 มีนาคม 2564)

18 ก.พ. 2564
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม 18 กุมภาพันธ์ 2564 ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไม้งาม (กลั่นกรองแผนงาน/โครงการ)สำนักงานเทศบาลตำบลไม้งาม

99/9 หมู่ที่ 1 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
โทรศัพท์ : 0-5551-3301, แฟกซ์ : 0-5551-6384 E-mail : 5630102@dla.go.th
 


 www.maingam.go.th