Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง งบประมาณ การรับ - จ่ายเงิน
โครงสร้างองค์กร และการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผล การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานพัฒนาชุมชน
งานนิติการ
กิจการสภา
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานบริหารงานบุคคล
งานจัดเก็บภาษี
งานกองช่าง
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมตามประมวลจริยธรรม
แจ้งเวียนประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลไม้งาม
สถิติ
สถิติการให้บริการ และสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2565
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เว็บบอร์ด
สอบถามข้อมูล (Q&A)
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ข้อเสนอแนะต่างๆ)
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (เป็นระบบปิด และบุคคลทั่วไปไม่สามารถเข้าดูได้)
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E - Service

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
03 ม.ค. 2566
ถึง
03 ม.ค. 2566
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม แผนจัดหาพัสดุปี 2566
02 ธ.ค. 2565
ถึง
02 ธ.ค. 2565
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ราคากลางโครงการปรับปรุงวุ้มประตูทางเข้า หมู่ที่ 1
21 พ.ย. 2565
ถึง
21 พ.ย. 2565
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หนองกระโห้ ซ.10 หมู่7
21 พ.ย. 2565
ถึง
21 พ.ย. 2565
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซ.1 หมู่ 2 หน้าร้านซ่อมรถนายกฤษฎา ระวังภัย
18 พ.ย. 2565
ถึง
18 พ.ย. 2565
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ราคากลางโครงการก่อสร้าง ถ.คสล. ซ.บ้าน ร.ต.ต.เพชร หมู่ 7
18 พ.ย. 2565
ถึง
18 พ.ย. 2565
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ราคากลางโครงการก่อสร้าง ถ.คสล. ทางเข้า ซ.ครัวร่มไผ่ หมู่ 7
03 ต.ค. 2565
ถึง
03 ต.ค. 2565
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายทางซอย 2 หมู่ 5 ตำบลไม้งาม
03 ต.ค. 2565
ถึง
03 ต.ค. 2565
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซ1 หมู่2 หน้าร้านซ่อมรถนายกฤษฎา ระวังภัย
09 ก.ย. 2565
ถึง
09 ก.ย. 2565
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายทางตั้งแต่บ้านนางทัศนา ปุตตากลม ถึงบ้านนางสุมารี แย้มโชติหมู่ที่ 1 ตำบลไม้งาม
07 ก.ย. 2565
ถึง
07 ก.ย. 2565
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายทางจากสามแยกหลังวัดโคกพลูไปทางบ้านอาจารย์สมชาติ พึ่งเจริญ หมู่ที่ 6สำนักงานเทศบาลตำบลไม้งาม

99/9 หมู่ที่ 1 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
โทรศัพท์ : 0-5551-3301, แฟกซ์ : 0-5551-6384 E-mail : 5630102@dla.go.th
 


 www.maingam.go.th