Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง และการบริหารเงินงบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน ติดตามและประเมินผล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานพัฒนาชุมชน
งานนิติการ
กิจการสภา
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานบริหารงานบุคคล
งานจัดเก็บภาษี
งานกองช่าง
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สถิติ
สถิติการให้บริการ และสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2564
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เว็บบอร์ด
สอบถามข้อมูล (Q&A)
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ข้อเสนอแนะต่างๆ)
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E - Service

สถิติ
สถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประจำเดือน ตุลาคม 2563
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
ประจำเดือน ธันวาคม 2563
ประจำเดือน มกราคม 2564
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
ประจำเดือน มีนาคม 2564
ประจำเดือน เมษายน 2564
ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
ประจำเดือน มิถุนายน 2564
ประจำเดือน กรกฏาคม 2564
ประจำเดือน สิงหาคม 2564
ประจำเดือน กันยายน 2564


สถิติข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประจำเดือน ตุลาคม 2563
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
ประจำเดือน ธันวาคม 2563
ประจำเดือน มกราคม 2564
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
ประจำเดือน มีนาคม 2564
ประจำเดือน เมษายน 2564
ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
ประจำเดือน มิถุนายน 2564
ประจำเดือน กรกฏาคม 2564
ประจำเดือน สิงหาคม 2564
ประจำเดือน กันยายน 2564

 สำนักงานเทศบาลตำบลไม้งาม

99/9 หมู่ที่ 1 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
โทรศัพท์ : 0-5551-3301, แฟกซ์ : 0-5551-6384 E-mail : 5630102@dla.go.th
 


 www.maingam.go.th