Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง งบประมาณ การรับ - จ่ายเงิน
โครงสร้างองค์กร และการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผล การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานพัฒนาชุมชน
งานนิติการ
กิจการสภา
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานบริหารงานบุคคล
งานจัดเก็บภาษี
งานกองช่าง
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมตามประมวลจริยธรรม
แจ้งเวียนประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลไม้งาม
สถิติ
สถิติการให้บริการ และสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2565
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เว็บบอร์ด
สอบถามข้อมูล (Q&A)
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ข้อเสนอแนะต่างๆ)
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (เป็นระบบปิด และบุคคลทั่วไปไม่สามารถเข้าดูได้)
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E - Service

สภาพสังคม
สภาพสังคม

ข้อมูลชุมชนในตำบลไม้งาม

จำนวนหมู่บ้าน (เขตการปกครอง)
     เทศบาลตำบลไม้งาม มีหมู่บ้านอยู่ในการปกครอง จำนวน 9 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

 

หมู่ที่ 1 ชุมชนเกาะตาเถียร
นายมานพ สัจวรรณ (ผู้ใหญ่บ้าน) 

หมู่ที่ 2 ชุมชนไม้งาม
นายบุญเลิศ ยาพิณ (ผู้ใหญ่บ้าน) 

หมู่ที่ 3 ชุมชนไม้งาม
นางทับทิม พรมมา (ผู้ใหญ่บ้าน) 


หมู่ที่ 4 ชุมชนไม้งาม
นายสิรวิชญ์  มีเกษ (ผู้ใหญ่บ้าน) 

หมู่ที่ 5 ชุมชนวังม่วง
นายนิคม มาครอง (ผู้ใหญ่บ้าน) 

หมู่ที่ 6 ชุมชนบ้านแพะ
นายสรัญ ฝึกฝน (ผู้ใหญ่บ้าน) 

หมู่ที่ 7 ชุมชนหนองกะโห้
นายภาคินทร์ พลนิรันดร์ (ผู้ใหญ่บ้าน) 

หมู่ที่ 8 ชุมชนสามไร่
นางธวัช ด้วงนา (ผู้ใหญ่บ้าน) 

หมู่ที่ 9 ชุมชนหนองตาจัน
นางลลิตา สุนทรชัยบูรณ์ (ผู้ใหญ่บ้าน) 


จำนวนประชากร
                  
           ประชากรทั้งสิ้น 11,805 คน แยกเป็นชาย 6,559 คน หญิง 5,246 คน ความหนาแน่นเฉลี่ย 412 คน ต่อตารางกิโลเมตร
 
หมู่ที่ หลังคาเรือน ชาย หญิง รวม
1 834 911 1,059 1,967
2 228 278 331 609
3 255 382 402 784
4 141 200 224 424
5 414 589 598 1,187
6 1,444 2,197 1,049 3,246
7 1,848 1,108 1,209 2,317
8 66 111 204 215
9 72 105 101 206
รวม 5,411 5,918 5,246 11,805


 สถาบันและองค์กรทางศาสนา
วัดและสำนักสงฆ์จำนวน 7 แห่ง ดังนี้
   - วัดเกาะตาเถียร หมู่ที่ 1
   - วัดไม้งามหลวง หมู่ที่ 2
   - วัดท่าช้าง หมู่ที่ 4
   - วัดวังม่วง หมู่ที่ 5
   - วัดเขาถ้ำ หมู่ที่ 6
   - สำนักสงฆ์หนองกะโห้ หมู่ที่ 7
   - ธรรมสถานดอยดงน้อย บ้านสามไร่ หมู่ที่ 8 


การศึกษา
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน 3 แห่ง
    - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไม้งาม
    - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังม่วง
    - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระโห้
2. ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง
    - โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม
    - โรงเรียนบ้านวังม่วง
    - โรงเรียนบ้านหนองกระโห้
3. ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง
    - โรงเรียนผดุงปัญญา
4. ระดับอาชีวะศึกษา และอุดมศึกษา จำนวน 1 แห่ง
    - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก


สาธารณสุข
สถานีอนามัยจำนวน 1 แห่ง คือ สถานีอนามัยบ้านไม้งาม ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านไม้งาม บุคลากรทางการสาธารณสุขที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตเทศบาลตำบลไม้งาม จำนวน 6 คน
 
- พยาบาลเทคนิค  จำนวน         1 คน
- เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข จำนวน         1 คน
- เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จำนวน         1 คน
- นักวิชาการ   จำนวน         1 คน
- ลูกจ้าง จำนวน         2 คน
- อสม.  จำนวน     150 คน
- ประชาชนที่เข้ารับบริการเฉลี่ยต่อวัน จำนวน  15-20 คน
ประเภทการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาพยาบาลที่อนามัยบ้านไม้งาม 5 อันดับแรก
   1. โรคระบบไหลเวียนโลหิต
   2. โรคระบบหายใจ
   3. โรคผิวหนัง และเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง
   4. โรคระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปาก
   5. โรคระบบกล้ามเนื้อรวมโครงสร้างและเนื้อเยื่อ


ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ตู้ตำรวจชุมชน 2 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านวังม่วง 1 แห่ง และตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านไม้งาม 1 แห่ง
- ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลไม้งาม 1 แห่ง
สำนักงานเทศบาลตำบลไม้งาม

99/9 หมู่ที่ 1 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
โทรศัพท์ : 0-5551-3301, แฟกซ์ : 0-5551-6384 E-mail : 5630102@dla.go.th
 


 www.maingam.go.th