Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง งบประมาณ การรับ - จ่ายเงิน
โครงสร้างองค์กร และการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผล การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานพัฒนาชุมชน
งานนิติการ
กิจการสภา
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานบริหารงานบุคคล
งานจัดเก็บภาษี
งานกองช่าง
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมตามประมวลจริยธรรม
แจ้งเวียนประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลไม้งาม
สถิติ
สถิติการให้บริการ และสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2565
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เว็บบอร์ด
สอบถามข้อมูล (Q&A)
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ข้อเสนอแนะต่างๆ)
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (เป็นระบบปิด และบุคคลทั่วไปไม่สามารถเข้าดูได้)
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E - Service

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา

     ตามคำบอกเล่าสืบต่อกันมาของคนเฒ่าคนแก่และผู้รู้ในตำบลว่า ในสมัยก่อนมีผู้คนเข้าตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำ ทางฝั่งตะวันออก อยู่กลุ่มหนึ่งต่อมาได้ขยายออกไปตามริมฝั่งแม่น้ำปิง จนกระทั่งในสมัยของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรในหมู่บ้านนี้ ได้มีราษฎรชาย เชื้อสายมอญคนหนึ่ง ซึ่งเป็นราษฎรที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ชื่อนายหม่อง  อู่แดง ได้นำไม้เท้า ซึ่งเป็นไม้เท้าที่มีความสวยงามมาก ขึ้นทูลเกล้าถวาย และทรงเป็นที่พอพระราชหฤทัยมาก จึงได้ทรงแต่งตั้งให้ นายหม่อง  อู่แดง เป็น ขุนโสภณพฤกษ์ ซึ่งแปลว่า ไม้งาม, ไม้ดี ปกครองหมู่บ้านนี้ และต่อมาได้มีการประกาศแบ่งการปกครองออกเป็นตำบล โดย ขุนโสภณพฤกษ์ ได้เป็นกำนันคนแรกของตำบล และได้ตั้งชื่อตำบลนี้ว่า “ตำบลไม้งาม” มาจนทุกวันนี้

                                                     images by free.in.th

ความหมายของสัญลักษณ์ LOGO เทศบาลตำบลไม้งาม
ตอนบน        เป็นรูปต้นไทร หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองและความร่มเย็น เป็นสุขของประชาชน
ด้านล่างซ้าย  เป็นรูปแม่น้ำ หมายถึง ภายในหมู่บ้านมีน้ำอุดมสมบูรณ์ ราษฎรมีน้ำใช้อย่างพอเพียงในการทำการ     เกษตรกรรม
ด้านล่างขวา   เป็นรูปโรงงานอุตสาหกรรม หมายถึง ภายในหมู่บ้านมีโรงงานอุตสาหกรรมจึงทำให้ราษฎรมีงานทำ ไม่ต้องออกไปขายแรงงานต่างท้องถิ่น
สำนักงานเทศบาลตำบลไม้งาม

99/9 หมู่ที่ 1 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
โทรศัพท์ : 0-5551-3301, แฟกซ์ : 0-5551-6384 E-mail : 5630102@dla.go.th
 


 www.maingam.go.th