Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
KM การจัดความรู้ในองค์กรของเทศบาลตำบลไม้งาม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานพัฒนาชุมชน
งานนิติการ
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายละเอียด(ราคากลาง)
กิจการสภา
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
KM การจัดความรู้ในองค์กรของเทศบาลตำบลไม้งาม
วารสารเทศบาล (ไม้งามสาร)
โครงการที่ไม่ได้ใช้งบประมาณของเทศบาล
งานบริหารงานบุคคล
งานจัดเก็บภาษี
งานกองช่าง
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
ธีรพล ตันยา
ปลัดเทศบาลตำบลไม้งาม
Responsive image
Responsive image
Responsive image
จินตนา อ่อนน้อม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
Responsive image
Responsive image
รัตนวัชร์​ ตามธรรมพิธิวัต​
นิติกรปฏิบัติการ
Responsive image
วัชรา ธนะไชย
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
Responsive image
ศรีนวล ศรีสวัสดิ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
Responsive image
ณัฐกานต์ นันตา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
Responsive image
นายนภดล เกวี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
Responsive image
รุจิรัฐ พงษ์กันทา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
Responsive image
จุฑารัตน์ สงฆ์มณี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Responsive image
มาลา บุญลือ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Responsive image
จิราภรณ์ อยู่พุ่ม
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
Responsive image
จ่าเอกเกรียงศักดิ์ ปทุมนันท์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
Responsive image
ชัชชน จิตรพินิจ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
Responsive image
วันทนา นาแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Responsive image
กัญญ์ภัคญา ชูสุข
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
ฉลวย แก้วสีนวล
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
ลัดดาวัลย์ เนตรแก้ว
ครูผู้ดูแลเด็ก

สำนักงานเทศบาลตำบลไม้งาม

99/9 หมู่ที่ 1 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
โทรศัพท์ : 0-5551-3301, แฟกซ์ : 0-5551-6384     E-mail : 5630102@dla.go.th
 
 www.maingam.go.th