Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
KM การจัดความรู้ในองค์กรของเทศบาลตำบลไม้งาม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานพัฒนาชุมชน
งานนิติการ
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายละเอียด(ราคากลาง)
กิจการสภา
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
KM การจัดความรู้ในองค์กรของเทศบาลตำบลไม้งาม
วารสารเทศบาล (ไม้งามสาร)
โครงการที่ไม่ได้ใช้งบประมาณของเทศบาล
งานบริหารงานบุคคล
งานจัดเก็บภาษี
งานกองช่าง
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายยุทธนา วงศ์จรุงโรจน์
ประธานสภาเทศบาล
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายออน ยอดสนิท
รองประธานสภาเทศบาล
Responsive image
Responsive image
นายทัย พรมมา
สมาชิกเทศบาล 1
Responsive image
นายอรุณ จิ๋วปัญญา
สมาชิกเทศบาลเขต 1
Responsive image
นายเกียน ดีปา
สมาชิกเทศบาลเขต 1
Responsive image
นายเจริญ เขมา
สมาชิกเทศบาล เขต 1
Responsive image
นายจรูญ ยามา
สมาชิกเทศบาลเขต 1
Responsive image
นายวิรัตน์ ชื่นหมี้
สมาชิกเทศบาลเขต 1
Responsive image
นายออน ยอดสนิท
สมาชิกเทศบาลเขต 2
Responsive image
นายยุทธนา วงศ์จรุงโรจน์
สมาชิกเทศบาลเขต 2
Responsive image
นางสาคร เถื่อนเครือวัลย์
สมาชิกเทศบาล 2
Responsive image
นางสุวรรณา แสงนัยนา
สมาชิกเทศบาลเขต 2
Responsive image
นายเติม สอนวงษ์
สมาชิกเทศบาล 2
Responsive image
นางสมคิด ดีสกุล
สมาชิกเทศบาลเขต 2สำนักงานเทศบาลตำบลไม้งาม

99/9 หมู่ที่ 1 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
โทรศัพท์ : 0-5551-3301, แฟกซ์ : 0-5551-6384 E-mail : 5630102@dla.go.th
 


 www.maingam.go.th