Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง งบประมาณ การรับ - จ่ายเงิน
โครงสร้างองค์กร และการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผล การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานพัฒนาชุมชน
งานนิติการ
กิจการสภา
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานบริหารงานบุคคล
งานจัดเก็บภาษี
งานกองช่าง
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมตามประมวลจริยธรรม
แจ้งเวียนประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลไม้งาม
สถิติ
สถิติการให้บริการ และสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2565
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เว็บบอร์ด
สอบถามข้อมูล (Q&A)
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ข้อเสนอแนะต่างๆ)
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (เป็นระบบปิด และบุคคลทั่วไปไม่สามารถเข้าดูได้)
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E - Service

ข่าวกิจกรรม 
ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง การป้องกันการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดตาก
Responsive image
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 – 16.30 น. เทศบาลตำบลไม้งาม ได้จัดส่งบุคลากร จำนวน 2 ราย คือ นายสุเชนทร์  คำชู ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง และนางสาวกนกกร  ฟองวารี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง การป้องกันการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดตาก ณ โรงแรมเวียงตาก ริเวอร์ไซด์ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (จัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตาก) โดยผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ข้าราชการและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดตาก และเครือข่ายชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดตาก รวมทั้งสิ้น 150 คน กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยาย เรื่อง “กระบวนการจัดทำงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดย วิทยากรจากสำนักงานคลังจังหวัดตาก นอกจากนี้ มีการแบ่งกลุ่มอภิปราย เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันการทุจริต 
         
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 2564