Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง งบประมาณ การรับ - จ่ายเงิน
โครงสร้างองค์กร และการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผล การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานพัฒนาชุมชน
งานนิติการ
กิจการสภา
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานบริหารงานบุคคล
งานจัดเก็บภาษี
งานกองช่าง
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมตามประมวลจริยธรรม
แจ้งเวียนประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลไม้งาม
สถิติ
สถิติการให้บริการ และสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2565
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เว็บบอร์ด
สอบถามข้อมูล (Q&A)
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ข้อเสนอแนะต่างๆ)
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (เป็นระบบปิด และบุคคลทั่วไปไม่สามารถเข้าดูได้)
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E - Service

ข่าวกิจกรรม 
22 มีนาคม 2564 ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริต ภายในแนวคิด "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"
Responsive image
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไม้งาม นายธีรพล  ตันยา  ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลไม้งาม พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ได้มีการประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริต ภายในแนวคิด "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้ตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส และเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต หลังจากนั้น ได้ประชุมเตรียมความพร้อม ในการดำเนินการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไม้งาม ในวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564 
 
         
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2564