Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
KM การจัดความรู้ในองค์กรของเทศบาลตำบลไม้งาม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานพัฒนาชุมชน
งานนิติการ
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายละเอียด(ราคากลาง)
กิจการสภา
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
KM การจัดความรู้ในองค์กรของเทศบาลตำบลไม้งาม
วารสารเทศบาล (ไม้งามสาร)
โครงการที่ไม่ได้ใช้งบประมาณของเทศบาล
งานบริหารงานบุคคล
งานจัดเก็บภาษี
งานกองช่าง
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E - Service
งานบริหารงานบุคคล
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
03 ก.ย. 2563 ตาก เมือง ทต.ไม้งาม โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อบุคลากรเทศบาลตำบลไม้งาม ประจำปีงบประมาณ 2563
26 พ.ค. 2563 ตาก เมือง ทต.ไม้งาม รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
26 พ.ค. 2563 ตาก เมือง ทต.ไม้งาม คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ระบบแท่ง)
26 พ.ค. 2563 ตาก เมือง ทต.ไม้งาม คู่มือแผนเส้นทางความก้าวหน้า
26 พ.ค. 2563 ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ประกาศกำหนดประเภทและระดับตำแหน่งของเทศบาล พ.ศ.2562
08 เม.ย. 2563 ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง (ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563)
08 เม.ย. 2563 ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ประกาศ หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน
08 เม.ย. 2563 ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ประกาศ_หลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนครั้งของการลาหรือจำนวนครั้งของการมาทำงานสายของพนักงานจ้าง
08 เม.ย. 2563 ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ประกาศ_หลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนครั้งของการลาหรือจำนวนครั้งของการมาทำงานสายของพนักงานเทศบาล ข้าราชการครู และลูกจ้างประจำ
08 เม.ย. 2563 ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ (ครั้งที่ 1 ) ประจำปี 2563สำนักงานเทศบาลตำบลไม้งาม

99/9 หมู่ที่ 1 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
โทรศัพท์ : 0-5551-3301, แฟกซ์ : 0-5551-6384 E-mail : 5630102@dla.go.th
 


 www.maingam.go.th