Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
KM การจัดความรู้ในองค์กรของเทศบาลตำบลไม้งาม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานพัฒนาชุมชน
งานนิติการ
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายละเอียด(ราคากลาง)
กิจการสภา
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
KM การจัดความรู้ในองค์กรของเทศบาลตำบลไม้งาม
วารสารเทศบาล (ไม้งามสาร)
โครงการที่ไม่ได้ใช้งบประมาณของเทศบาล
งานบริหารงานบุคคล
งานจัดเก็บภาษี
งานกองช่าง
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E - Service
 รายละเอียด(ราคากลาง)
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
17 ส.ค. 2561 ตาก เมือง ทต.ไม้งาม โครงการระบบระบายน้ำ พร้อมก่อสร้างถนน คสล บริเวณคลองยายสอด หมู่ที่7
17 ส.ค. 2561 ตาก เมือง ทต.ไม้งาม โครงการก่อสร้างทางลาดชันสำหรับผู้พิการ จำนวน 2 จุด บริเวณ สนง เทศบาลตำบลไม้งาม
17 ส.ค. 2561 ตาก เมือง ทต.ไม้งาม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ ซอย 1 หมู่ที่ 5 ตำบลไม้งาม
17 ส.ค. 2561 ตาก เมือง ทต.ไม้งาม โครงการก่อสร้างถนน คสล พร้อมรางระบายน้ำสี่แยกบ้านแพะ ถึงบ้าน นายอุดม ศรีบัวจับ หมู่ที่ 6
21 พ.ค. 2561 ตาก เมือง ทต.ไม้งาม โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำบริเวณสายทางตั้งแต่สี่แยกบ้านแพะ ถึงบ้านนายอุดม ศรีบัวจับ หมู่ที่ 6 ตำบลไม้งาม
03 เม.ย. 2561 ตาก เมือง ทต.ไม้งาม โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำบริเวณสายทางตั้งแต่สี่แยกบ้านแพะ ถึงบ้าน นายอุดม ศรีบัวจับ หมู่ที่ 6 ตำบลไม้งาม
03 เม.ย. 2561 ตาก เมือง ทต.ไม้งาม โครงการซ่อมแซมต่อเติมห้องน้ำ ห้องส้วม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไม้งาม หมู่ที่ 1
21 ธ.ค. 2560 ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้าน(ขวัญนคร2) หมู่ที่ 1
21 ธ.ค. 2560 ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและน้ำท่วมขัง บริเวณ ซ มนตรี หมู่ที่ 6
21 ธ.ค. 2560 ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล ภายในหมู่บ้านเฉลิมนคร หมูที่ 6สำนักงานเทศบาลตำบลไม้งาม

99/9 หมู่ที่ 1 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
โทรศัพท์ : 0-5551-3301, แฟกซ์ : 0-5551-6384 E-mail : 5630102@dla.go.th
 


 www.maingam.go.th