Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง งบประมาณ การรับ - จ่ายเงิน
โครงสร้างองค์กร และการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผล การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานพัฒนาชุมชน
งานนิติการ
กิจการสภา
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานบริหารงานบุคคล
งานจัดเก็บภาษี
งานกองช่าง
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมตามประมวลจริยธรรม
แจ้งเวียนประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลไม้งาม
สถิติ
สถิติการให้บริการ และสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2565
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เว็บบอร์ด
สอบถามข้อมูล (Q&A)
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ข้อเสนอแนะต่างๆ)
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (เป็นระบบปิด และบุคคลทั่วไปไม่สามารถเข้าดูได้)
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E - Service

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
15 มิ.ย. 2565
ถึง
15 มิ.ย. 2565
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อรถกระบะ กู้ชีพ
25 พ.ค. 2565
ถึง
25 พ.ค. 2565
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ประกาศประกวดราคาซื้อรถกระบะกู้ชีพ
19 พ.ค. 2565
ถึง
19 พ.ค. 2565
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ร่างประกวดราคาซื้อรถกระกู้ชีพ
25 ก.พ. 2565
ถึง
25 ก.พ. 2565
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ หมู่ที่ 6 ต.ไม้งาม ครั้งที่ 2
09 ก.พ. 2565
ถึง
09 ก.พ. 2565
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ หมู่ที่ 6 ต.ไม้งาม
08 ก.พ. 2565
ถึง
08 ก.พ. 2565
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ หมู่ที่ 6 ต.ไม้งาม
08 ก.พ. 2565
ถึง
08 ก.พ. 2565
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
11 ม.ค. 2565
ถึง
11 ม.ค. 2565
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายไตรมาส (กองสาธารณสุข)
05 ม.ค. 2565
ถึง
05 ม.ค. 2565
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (กองช่าง)
15 ก.ย. 2564
ถึง
15 ก.ย. 2564
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม แผนจัดซื้อจัดจ้างปี 2564 (งบเงินกู้เศรษฐกิจฐานราก)สำนักงานเทศบาลตำบลไม้งาม

99/9 หมู่ที่ 1 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
โทรศัพท์ : 0-5551-3301, แฟกซ์ : 0-5551-6384 E-mail : 5630102@dla.go.th
 


 www.maingam.go.th