Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
KM การจัดความรู้ในองค์กรของเทศบาลตำบลไม้งาม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานพัฒนาชุมชน
งานนิติการ
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายละเอียด(ราคากลาง)
กิจการสภา
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
KM การจัดความรู้ในองค์กรของเทศบาลตำบลไม้งาม
วารสารเทศบาล (ไม้งามสาร)
โครงการที่ไม่ได้ใช้งบประมาณของเทศบาล
งานบริหารงานบุคคล
งานจัดเก็บภาษี
งานกองช่าง
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E - Service

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
29 ก.ค. 2563
ถึง
29 ก.ค. 2563
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ประกวดราคาโครงการพัฒนาหนองหลวงให้เป็นแหล่งทองเที่ยวตำบลไม้งาม หมู่ที่1,6-7 ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 ก.ค. 2563
ถึง
14 ก.ค. 2563
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาหนองหลวงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ตำบลไม้งาม หมู่ที่ 1,6-7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09 ก.ค. 2563
ถึง
09 ก.ค. 2563
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซ.3 หนองกระโห้ หมู่ที่7 ตามแบบรูปรายงานที่เทศบาลตำบลไม้งามกำหนด พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีคัดเลือก
09 ก.ค. 2563
ถึง
09 ก.ค. 2563
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซ.3 หนองกระโห้ หมู่ที่7 ตามแบบรูปรายการที่เทศบาลตำบลไม้งามกำหนด พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีคัดเลือก
18 มิ.ย. 2563
ถึง
18 มิ.ย. 2563
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม การประกาศเผยแพร่การจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด19 (Coronavirus Disease (COVID-19))
18 พ.ค. 2563
ถึง
18 พ.ค. 2563
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ขนาด 8,000 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 เม.ย. 2563
ถึง
24 เม.ย. 2563
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ขนาด 8,000 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 เม.ย. 2563
ถึง
20 เม.ย. 2563
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าและภายในเกาะกลางหนองหลวง ม.1, 6 ,7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09 เม.ย. 2563
ถึง
09 เม.ย. 2563
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าและภายในเกาะกลางหนองหลวง ม.1 , 6 , 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07 เม.ย. 2563
ถึง
07 เม.ย. 2563
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ประกาศประกวดราคาโครงการพัฒนาหนองหลวงให้เป็นแหล่งทองเที่ยวตำบลไม้งามสำนักงานเทศบาลตำบลไม้งาม

99/9 หมู่ที่ 1 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
โทรศัพท์ : 0-5551-3301, แฟกซ์ : 0-5551-6384 E-mail : 5630102@dla.go.th
 


 www.maingam.go.th