Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
KM การจัดความรู้ในองค์กรของเทศบาลตำบลไม้งาม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานพัฒนาชุมชน
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายละเอียด(ราคากลาง)
ศูนย์ปฎิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
วารสารเทศบาล (ไม้งามสาร)
โครงการที่ไม่ได้ใช้งบประมาณของเทศบาล
งานบริหารงานบุคคล
งานจัดเก็บภาษี
งานกองช่าง
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
20 ก.ค. 2561 ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
24 พ.ค. 2561 ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ตำบลไม้งาม ประจำปี 2560)
22 พ.ค. 2561 ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
21 พ.ค. 2561 ตาก เมือง ทต.ไม้งาม โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำบริเวณสายทางตั้งแต่สี่แยกบ้านแพะ ถึงบ้านนายอุดม ศรีบัวจับ หมู่ที่ 6 ตำบลไม้งาม
26 เม.ย. 2561 ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ประกาศสภาเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลไม้งาม ประจำปี ๒๕๖๐
18 เม.ย. 2561 ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 เม.ย. 2561 ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมห้องน้ำ ห้องส้วม ศพด.ไม้งาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03 เม.ย. 2561 ตาก เมือง ทต.ไม้งาม โครงการซ่อมแซมต่อเติมห้องน้ำ ห้องส้วม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไม้งาม หมู่ที่ 1
03 เม.ย. 2561 ตาก เมือง ทต.ไม้งาม โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำบริเวณสายทางตั้งแต่สี่แยกบ้านแพะ ถึงบ้าน นายอุดม ศรีบัวจับ หมู่ที่ 6 ตำบลไม้งาม
27 มี.ค. 2561 ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อม ถนน คสล. หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักงานเทศบาลตำบลไม้งาม

99/9 หมู่ที่ 1 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
โทรศัพท์ : 0-5551-3301, แฟกซ์ : 0-5551-6384     E-mail : 5630102@dla.go.th
 
 www.maingam.go.th