Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
KM การจัดความรู้ในองค์กรของเทศบาลตำบลไม้งาม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานพัฒนาชุมชน
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายละเอียด(ราคากลาง)
ศูนย์ปฎิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
วารสารเทศบาล (ไม้งามสาร)
โครงการที่ไม่ได้ใช้งบประมาณของเทศบาล
งานบริหารงานบุคคล
งานจัดเก็บภาษี
งานกองช่าง
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
17 ต.ค. 2561 ตาก เมือง ทต.ไม้งาม เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2562
02 ต.ค. 2561 ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
02 ต.ค. 2561 ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ประชาสัมพันธ์งบลงทุน ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
02 ต.ค. 2561 ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง นโยบายเทศบาลตำบลไม้งาม ปลอดโฟม ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว
01 ต.ค. 2561 ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง ประชาสัมพันธ์งบลงทุน เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 2561
01 ต.ค. 2561 ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง เทศบัญญัติเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 2561
14 ก.ย. 2561 ตาก เมือง ทต.ไม้งาม แผนจัดหาพัสดุปี 2562
31 ส.ค. 2561 ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง กำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร(ต่อเดือน) เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินค่ารายปีตามกฎหมายภาษีโรงเรือนและที่ดิน
22 ส.ค. 2561 ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ ฯลฯ หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding )
22 ส.ค. 2561 ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการสร้างรางระบบระบายน้ำพร้อมถนน คลองยายสอด ม.๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e - bidding)

สำนักงานเทศบาลตำบลไม้งาม

99/9 หมู่ที่ 1 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
โทรศัพท์ : 0-5551-3301, แฟกซ์ : 0-5551-6384     E-mail : 5630102@dla.go.th
 
 www.maingam.go.th