Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
KM การจัดความรู้ในองค์กรของเทศบาลตำบลไม้งาม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานพัฒนาชุมชน
งานนิติการ
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายละเอียด(ราคากลาง)
กิจการสภา
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
KM การจัดความรู้ในองค์กรของเทศบาลตำบลไม้งาม
วารสารเทศบาล (ไม้งามสาร)
โครงการที่ไม่ได้ใช้งบประมาณของเทศบาล
งานบริหารงานบุคคล
งานจัดเก็บภาษี
งานกองช่าง
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

รายงานการประชุม
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไม้งามประจำปี พ.ศ. 2561
รายงานการประชุมสภา ปี 2559
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไม้งาม ต่อจากเทศฯ ปี 2560 วันที่ 15 สิงหาคม 2559
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไม้งาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2559 วันที่ 27 พฤษภาคม 2559
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไม้งาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2559 วันที่ 29 สิงหาคม 2559
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไม้งาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2559 วันที่ 15 สิงหาคม 2559
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไม้งาม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2559 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไม้งาม สมัยสามัญ สมัยแรก วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไม้งาม ปี 2555
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไม้งาม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไม้งาม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไม้งาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๕
ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ และสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔
ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลไม้งาม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔
ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลไม้งาม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔
ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลไม้งาม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔
ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลไม้งาม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔
ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลไม้งาม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไม้งาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ วันที่ 15 สิงหาคม ๒๕๕๕
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไม้งาม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕
ประกาศสภาเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ ๒๕๕๖ และ สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ประกาศสภาเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ ๒๕๕๖ และ สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ประกาศสภาเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลไม้งาม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ ๒๕๕๖
ประกาศสภาเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลไม้งาม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ ๒๕๕๖
ประกาศสภาเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ และสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานเทศบาลตำบลไม้งาม

99/9 หมู่ที่ 1 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
โทรศัพท์ : 0-5551-3301, แฟกซ์ : 0-5551-6384 E-mail : 5630102@dla.go.th
 


 www.maingam.go.th