Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง และการบริหารเงินงบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน ติดตามและประเมินผล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานพัฒนาชุมชน
งานนิติการ
กิจการสภา
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานบริหารงานบุคคล
งานจัดเก็บภาษี
งานกองช่าง
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สถิติ
สถิติการให้บริการ และสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2564
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เว็บบอร์ด
สอบถามข้อมูล (Q&A)
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ข้อเสนอแนะต่างๆ)
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E - Service

นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
นโยบายและแผนงาน

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นได้มีนโยบายการพัฒนาทุกๆ ด้านไปพร้อมๆ กัน เพื่อสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในตำบล โดยมีนโยบายในการพัฒนา ดังนี้
   1. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
   2. นโยบายด้านการพัฒนาจัดการสิ่งแวดล้อม
   3. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   4. นโยบายด้านการเมืองด้านการบริหาร
   5. นโยบายด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย และกระบวนการประชาสังคม
   6. นโยบายด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยว


โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาด้านต่างๆ ดังนี้
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการวางผังเมือง
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต มุ่งเน้นเศรษฐกิจพอเพียง
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ
   6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
สำนักงานเทศบาลตำบลไม้งาม

99/9 หมู่ที่ 1 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
โทรศัพท์ : 0-5551-3301, แฟกซ์ : 0-5551-6384 E-mail : 5630102@dla.go.th
 


 www.maingam.go.th