Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
KM การจัดความรู้ในองค์กรของเทศบาลตำบลไม้งาม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานพัฒนาชุมชน
งานนิติการ
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายละเอียด(ราคากลาง)
กิจการสภา
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
KM การจัดความรู้ในองค์กรของเทศบาลตำบลไม้งาม
วารสารเทศบาล (ไม้งามสาร)
โครงการที่ไม่ได้ใช้งบประมาณของเทศบาล
งานบริหารงานบุคคล
งานจัดเก็บภาษี
งานกองช่าง
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
นโยบายและแผนงาน

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นได้มีนโยบายการพัฒนาทุกๆ ด้านไปพร้อมๆ กัน เพื่อสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในตำบล โดยมีนโยบายในการพัฒนา ดังนี้
   1. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
   2. นโยบายด้านการพัฒนาจัดการสิ่งแวดล้อม
   3. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   4. นโยบายด้านการเมืองด้านการบริหาร
   5. นโยบายด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย และกระบวนการประชาสังคม
   6. นโยบายด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยว


โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาด้านต่างๆ ดังนี้
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการวางผังเมือง
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต มุ่งเน้นเศรษฐกิจพอเพียง
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ
   6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล


สำนักงานเทศบาลตำบลไม้งาม

99/9 หมู่ที่ 1 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
โทรศัพท์ : 0-5551-3301, แฟกซ์ : 0-5551-6384     E-mail : 5630102@dla.go.th
 
 www.maingam.go.th