Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
KM การจัดความรู้ในองค์กรของเทศบาลตำบลไม้งาม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานพัฒนาชุมชน
งานนิติการ
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายละเอียด(ราคากลาง)
กิจการสภา
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
KM การจัดความรู้ในองค์กรของเทศบาลตำบลไม้งาม
วารสารเทศบาล (ไม้งามสาร)
โครงการที่ไม่ได้ใช้งบประมาณของเทศบาล
งานบริหารงานบุคคล
งานจัดเก็บภาษี
งานกองช่าง
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ

     โครงสร้างและอัตรากำลังในการบริหารงานของเทศบาลตำบลไม้งาม ปัจจุบันโครงสร้างและอัตรากำลังของเทศบาลตำบลไม้งามเป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2548-2550 ) โดยจำแนกส่วนราชการของเทศบาลตำบลไม้งาม เป็น 4 กอง มีรายละเอียดดังนี้

ปลัด เทศบาล
     1. งานรับผิดชอบควบคุมการปฏิบัติราชการประจำในเทศบาล ตำบล
     2. งานบังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
     3. งานกำกับเร่งรัดติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลตำบล


1. สำนักปลัด
     1.1 งานบริหารทั่วไป
     1.2 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
     1.3 งานจัดทำงบประมาณ
     1.4 งานกฎหมายและคดี
     1.5 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     1.6 งานตราเทศบัญญัติที่ไม่ใช่เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี
     1.7 งานตรวจสอบภายใน
     1.8 งานประชาสัมพันธ์
     1.9 งานทะเบียนราษฎร


2. กองคลัง
     2.1 งานการเงิน
     2.2 งานบัญชี
     2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
     2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ


3. กองช่าง
     3.1 งานก่อสร้าง
     3.2 งานประสานสาธารณูปโภค
     3.3 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
     3.4 งานผังเมือง


4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
     4.1 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
     4.2 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
     4.3 งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาดและควบคุมโรค


สำนักงานเทศบาลตำบลไม้งาม

99/9 หมู่ที่ 1 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
โทรศัพท์ : 0-5551-3301, แฟกซ์ : 0-5551-6384     E-mail : 5630102@dla.go.th
 
 www.maingam.go.th