Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
KM การจัดความรู้ในองค์กรของเทศบาลตำบลไม้งาม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานพัฒนาชุมชน
งานนิติการ
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายละเอียด(ราคากลาง)
กิจการสภา
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
KM การจัดความรู้ในองค์กรของเทศบาลตำบลไม้งาม
วารสารเทศบาล (ไม้งามสาร)
โครงการที่ไม่ได้ใช้งบประมาณของเทศบาล
งานบริหารงานบุคคล
งานจัดเก็บภาษี
งานกองช่าง
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

ยุทธศาสตร์
* อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมือง
    แนวทางการพัฒนา

         - ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน สะพานและท่อระบายน้ำ
         - จัดให้มีและพัฒนาแหล่งน้ำ
         - ติดตั้ง ขยาย ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
         - ติดตั้งและซ่อมแซมเสียงตามสาย
         - ติดตั้งตู้โทรศัพท์สาธารณะ
         - ก่อสร้าง ปรับปรุงสาธารณะสถาน
         - การวางระบบผังเมืองของตำบล
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    แนวทางการพัฒนา

         - ส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษาและการเรียนรู้  
         - ดำเนินการสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาดและดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด
         - จัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย
         - พัฒนาด้านความรู้ ให้แก่แกนนำสุขภาพและสร้างสุขภาพประชาชน
         - พัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้ติดเชื้อเอดส์
         - อาหารสะอาดและปลอดภัย            
         - มุ่งเน้นเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาชุมชน และโรงเรียน                 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
    แนวทางการพัฒนา

         - สนับสนุนด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
         - สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
         - การจัดระเบียบชุมชน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  
    แนวทางการพัฒนา

         - พัฒนา ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้ดีขึ้น
         - จัดตลาดรับซื้อสินค้าและพืชผลทางการเกษตร
         - ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้มากขึ้น
         - ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาด้านการเกษตร
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
    แนวทางการพัฒนา

         - ส่งเสริมการจัดงานประเพณีท้องถิ่นและวันสำคัญต่างๆ
         - อนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีและศีลธรรม จริยธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
         - ส่งเสริม สนับสนุนพระพุทธศาสนา และศาสนาอื่นๆ
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    แนวทางการพัฒนา

         - อนุรักษ์ ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
         - สร้างพื้นที่สีเขียว
         - กำจัดขยะมูลฝอยและรักษาความสะอาดอย่างถูกสุขลักษณะ
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
    แนวทางการพัฒนา

         - พัฒนาองค์กร
         - จัดให้มีส่วนร่วมระหว่างท้องถิ่นด้วยกันเองและท้องถิ่นกับหน่วยงานอื่น
         - พัฒนาด้านข้อมูลข่าวสาร
         - ฝึกอบรมผู้นำชุมชน

   
 สำนักงานเทศบาลตำบลไม้งาม

99/9 หมู่ที่ 1 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
โทรศัพท์ : 0-5551-3301, แฟกซ์ : 0-5551-6384 E-mail : 5630102@dla.go.th
 


 www.maingam.go.th