Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
KM การจัดความรู้ในองค์กรของเทศบาลตำบลไม้งาม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานพัฒนาชุมชน
งานนิติการ
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายละเอียด(ราคากลาง)
กิจการสภา
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
KM การจัดความรู้ในองค์กรของเทศบาลตำบลไม้งาม
วารสารเทศบาล (ไม้งามสาร)
โครงการที่ไม่ได้ใช้งบประมาณของเทศบาล
งานบริหารงานบุคคล
งานจัดเก็บภาษี
งานกองช่าง
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมือง
    แนวทางการพัฒนา

         - ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน สะพานและท่อระบายน้ำ
         - จัดให้มีและพัฒนาแหล่งน้ำ
         - ติดตั้ง ขยาย ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
         - ติดตั้งและซ่อมแซมเสียงตามสาย
         - ติดตั้งตู้โทรศัพท์สาธารณะ
         - ก่อสร้าง ปรับปรุงสาธารณะสถาน
         - การวางระบบผังเมืองของตำบล
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    แนวทางการพัฒนา

         - ส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษาและการเรียนรู้  
         - ดำเนินการสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาดและดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด
         - จัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย
         - พัฒนาด้านความรู้ ให้แก่แกนนำสุขภาพและสร้างสุขภาพประชาชน
         - พัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้ติดเชื้อเอดส์
         - อาหารสะอาดและปลอดภัย            
         - มุ่งเน้นเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาชุมชน และโรงเรียน                 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
    แนวทางการพัฒนา

         - สนับสนุนด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
         - สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
         - การจัดระเบียบชุมชน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  
    แนวทางการพัฒนา

         - พัฒนา ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้ดีขึ้น
         - จัดตลาดรับซื้อสินค้าและพืชผลทางการเกษตร
         - ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้มากขึ้น
         - ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาด้านการเกษตร
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
    แนวทางการพัฒนา

         - ส่งเสริมการจัดงานประเพณีท้องถิ่นและวันสำคัญต่างๆ
         - อนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีและศีลธรรม จริยธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
         - ส่งเสริม สนับสนุนพระพุทธศาสนา และศาสนาอื่นๆ
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    แนวทางการพัฒนา

         - อนุรักษ์ ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
         - สร้างพื้นที่สีเขียว
         - กำจัดขยะมูลฝอยและรักษาความสะอาดอย่างถูกสุขลักษณะ
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
    แนวทางการพัฒนา

         - พัฒนาองค์กร
         - จัดให้มีส่วนร่วมระหว่างท้องถิ่นด้วยกันเองและท้องถิ่นกับหน่วยงานอื่น
         - พัฒนาด้านข้อมูลข่าวสาร
         - ฝึกอบรมผู้นำชุมชน

    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลไม้งาม พ.ศ.2554 - 2558 
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2551 - 2555 

สำนักงานเทศบาลตำบลไม้งาม

99/9 หมู่ที่ 1 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
โทรศัพท์ : 0-5551-3301, แฟกซ์ : 0-5551-6384     E-mail : 5630102@dla.go.th
 
 www.maingam.go.th