Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
KM การจัดความรู้ในองค์กรของเทศบาลตำบลไม้งาม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานพัฒนาชุมชน
งานนิติการ
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายละเอียด(ราคากลาง)
กิจการสภา
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
KM การจัดความรู้ในองค์กรของเทศบาลตำบลไม้งาม
วารสารเทศบาล (ไม้งามสาร)
โครงการที่ไม่ได้ใช้งบประมาณของเทศบาล
งานบริหารงานบุคคล
งานจัดเก็บภาษี
งานกองช่าง
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

สภาพสังคม
สภาพสังคม

ข้อมูลชุมชนในตำบลไม้งาม

จำนวนหมู่บ้าน (เขตการปกครอง)
     เทศบาลตำบลไม้งาม มีหมู่บ้านอยู่ในการปกครอง จำนวน 9 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

 

หมู่ที่ 1 ชุมชนเกาะตาเถียร
นางณัญรดา มาอินทร์ (ผู้ใหญ่บ้าน) 

หมู่ที่ 2 ชุมชนไม้งาม
นางศยามล สลีวงศ์ (ผู้ใหญ่บ้าน) 

หมู่ที่ 3 ชุมชนไม้งาม
นางทับทิม พรมมา (ผู้ใหญ่บ้าน) 


หมู่ที่ 4 ชุมชนไม้งาม
นายสิรวิชญ์  มีเกษ (ผู้ใหญ่บ้าน) 

หมู่ที่ 5 ชุมชนวังม่วง
นายพิณ ยมเกิด (ผู้ใหญ่บ้าน) 

หมู่ที่ 6 ชุมชนบ้านแพะ
นายสรัญ ฝึกฝน (ผู้ใหญ่บ้าน) 

หมู่ที่ 7 ชุมชนหนองกะโห้
นายภาคินทร์ พลนิรันดร์ (ผู้ใหญ่บ้าน) 

หมู่ที่ 8 ชุมชนสามไร่
นายไพบูลย์ ด้วงนา (ผู้ใหญ่บ้าน) 

หมู่ที่ 9 ชุมชนหนองตาจัน
นางลลิตา สุนทรชัยบูรณ์ (ผู้ใหญ่บ้าน) 


จำนวนประชากร
                  
           ประชากรทั้งสิ้น 11,805 คน แยกเป็นชาย 6,559 คน หญิง 5,246 คน ความหนาแน่นเฉลี่ย 412 คน ต่อตารางกิโลเมตร
 
หมู่ที่ หลังคาเรือน ชาย หญิง รวม
1 834 911 1,059 1,967
2 228 278 331 609
3 255 382 402 784
4 141 200 224 424
5 414 589 598 1,187
6 1,444 2,197 1,049 3,246
7 1,848 1,108 1,209 2,317
8 66 111 204 215
9 72 105 101 206
รวม 5,411 5,918 5,246 11,805


 สถาบันและองค์กรทางศาสนา
วัดและสำนักสงฆ์จำนวน 7 แห่ง ดังนี้
   - วัดเกาะตาเถียร หมู่ที่ 1
   - วัดไม้งามหลวง หมู่ที่ 2
   - วัดท่าช้าง หมู่ที่ 4
   - วัดวังม่วง หมู่ที่ 5
   - วัดเขาถ้ำ หมู่ที่ 6
   - สำนักสงฆ์หนองกะโห้ หมู่ที่ 7
   - ธรรมสถานดอยดงน้อย บ้านสามไร่ หมู่ที่ 8 


การศึกษา
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน 3 แห่ง
    - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไม้งาม
    - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังม่วง
    - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระโห้
2. ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง
    - โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม
    - โรงเรียนบ้านวังม่วง
    - โรงเรียนบ้านหนองกระโห้
3. ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง
    - โรงเรียนผดุงปัญญา
4. ระดับอาชีวะศึกษา และอุดมศึกษา จำนวน 1 แห่ง
    - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก


สาธารณสุข
สถานีอนามัยจำนวน 1 แห่ง คือ สถานีอนามัยบ้านไม้งาม ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านไม้งาม บุคลากรทางการสาธารณสุขที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตเทศบาลตำบลไม้งาม จำนวน 6 คน
 
- พยาบาลเทคนิค  จำนวน         1 คน
- เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข จำนวน         1 คน
- เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จำนวน         1 คน
- นักวิชาการ   จำนวน         1 คน
- ลูกจ้าง จำนวน         2 คน
- อสม.  จำนวน     150 คน
- ประชาชนที่เข้ารับบริการเฉลี่ยต่อวัน จำนวน  15-20 คน
ประเภทการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาพยาบาลที่อนามัยบ้านไม้งาม 5 อันดับแรก
   1. โรคระบบไหลเวียนโลหิต
   2. โรคระบบหายใจ
   3. โรคผิวหนัง และเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง
   4. โรคระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปาก
   5. โรคระบบกล้ามเนื้อรวมโครงสร้างและเนื้อเยื่อ


ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ตู้ตำรวจชุมชน 2 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านวังม่วง 1 แห่ง และตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านไม้งาม 1 แห่ง
- ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลไม้งาม 1 แห่ง


สำนักงานเทศบาลตำบลไม้งาม

99/9 หมู่ที่ 1 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
โทรศัพท์ : 0-5551-3301, แฟกซ์ : 0-5551-6384     E-mail : 5630102@dla.go.th
 
 www.maingam.go.th