Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
KM การจัดความรู้ในองค์กรของเทศบาลตำบลไม้งาม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานพัฒนาชุมชน
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายละเอียด(ราคากลาง)
ศูนย์ปฎิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
วารสารเทศบาล (ไม้งามสาร)
โครงการที่ไม่ได้ใช้งบประมาณของเทศบาล
งานบริหารงานบุคคล
งานจัดเก็บภาษี
งานกองช่าง
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบล ไม้งาม เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคา ก่อสร้างทางระบายน้ำ บริเวณ... (08 ม.ค. 2561)  
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ บริเวณ ซ.มนตรี หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธี (e-bidding)... (26 ธ.ค. 2560)  
ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง บริเวณคลองบ้า... (21 ธ.ค. 2560)  
ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง โครงการปรับปรุง ถนนคสล ซ 3 บริเวณหน้าหอตาลเดี่ยว(เ... (21 ธ.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล ภายในหมู่บ้านเฉลิมนค... (21 ธ.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและน้ำท่วมขัง บริเวณ ซ ... (21 ธ.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้าน(ขวัญนคร2)... (21 ธ.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง การจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ) ประจำปีงบประ... (06 ธ.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (06 ธ.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างลานกีฬา ด้ว... (01 ธ.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด... (22 พ.ย. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา ขนาด ๕๕ เมตร ... (08 พ.ย. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง ราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างลานกีฬา... (08 พ.ย. 2560)
ปฏิทินการจัดการทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) ของเทศบาลตำบลไม้งาม อำเภอเมือง... (19 ต.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง ประกาศรายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖... (19 ต.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ประจำปี... (19 ต.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค... (06 ต.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน (06 ต.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้านความซื่อสัตย์สุจริต โปร่ง... (06 ต.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธฺ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด... (05 ต.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม 

31 มกราคม 2561 ตัวแทนร่วม... (05 ก.พ. 2561)  

30 มกราคม 2561 กองช่าง ชี... (05 ก.พ. 2561)  

29 มกราคม 2561 ลงตรวจคุณภ... (05 ก.พ. 2561)  

23 มกราคม 2561 โยธาธิการ ... (05 ก.พ. 2561)

23 มกราคม 2560 ซ่อมฝาตระแ... (05 ก.พ. 2561)

20 มกราคม 2561 โครงการพัฒ... (05 ก.พ. 2561)

17 มกราคม 2561 ซ่อมไฟฟ้าส... (05 ก.พ. 2561)

15 มกราคม 2561 ประชุมหมู่... (05 ก.พ. 2561)

13 มกราคม 2561 วันเด็กแห่... (05 ก.พ. 2561)

12 มกราคม 2561 ประชุมกำนั... (05 ก.พ. 2561)

11 มกราคม 2561 มอบกระเช้า... (05 ก.พ. 2561)

11 มกราคม 2561 โครงการสร้... (05 ก.พ. 2561)

10 มกราคม 2561 กองคลังเก็... (05 ก.พ. 2561)

8 มกราคม 2561 ออกติดตามแน... (05 ก.พ. 2561)

5 มกราคม 2561 กราบไหว้สิ่... (05 ก.พ. 2561)

ประชุมชมรมผู้สูงอายุตำบลไ... (09 ต.ค. 2560)

นายกเทศมนตรีตำบลไม้งาม ลง... (05 ต.ค. 2560)

กิจกรรมครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชา... (28 ก.ย. 2560)

ลิ้ง Facebook เทศบาลตำบลไ... (01 ก.พ. 2560)

โครงการส่งเสริมสถาบันครอบ... (21 พ.ย. 2559)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบล ไม้งาม เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคา ก่อสร้างทางระบายน้ำ บริเวณ... (08 ม.ค. 2561)  
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ บริเวณ ซ.มนตรี หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธี (e-bidding)... (26 ธ.ค. 2560)  
ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (06 ธ.ค. 2560)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างลานกีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (01 ธ.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา ขนาด ๕๕ เมตร ... (30 ต.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค... (06 ต.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอ... (06 มิ.ย. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง ประกาศรายชื่อเอกสารประกวดราคา E๑-๒๕๖๐ (17 พ.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (21 เม.ย. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 2 โครงการ (21 เม.ย. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ซื้อเอกสารสอบราคา (19 เม.ย. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ซื้อเอกสารสอบราคา (19 เม.ย. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (15 มี.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ซื้อเอกสารสอบราคา (14 มี.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ข่าวจัดซื้อ จ... (27 ก.พ. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถพยาบาล(รถตู... (27 ก.พ. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (22 ธ.ค. 2559)
ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ซื้อเอกสารสอบราคา (19 ธ.ค. 2559)
ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม โครงการจัดซื้อคุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ระบบเสียงไร้สาย พร้อ... (30 พ.ย. 2559)
ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง สาอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (07 ก.ย. 2559)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

สำนักงานเทศบาลตำบลไม้งาม

99/9 หมู่ที่ 1 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
โทรศัพท์ : 0-5551-3301, แฟกซ์ : 0-5551-6384     E-mail : 5630102@dla.go.th
 
 www.maingam.go.th